NAJBLIŻSZY KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO

Oferujemy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego!

Szkolenie Ratownika Wodnego – 68 godzin.
wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

  • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8,00 min.
  • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
  • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka/sposobem ratowniczym/ z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1 min.
  • przepłynięcie, po skoku startowym stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego/bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m /po 50 m/
  • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się

Należy pamiętać, że aby mieć możliwość zatrudnienia na stanowisku ratownika wodnego oprócz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu ratownictwa wodnego wg rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. należy mieć dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika !

Każdy kto ukończy u nas szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych otrzyma również ochotniczy stopień Młodszego Ratownika WOPR !

Wymagania formalne by ukończyć kurs Młodszego Ratownika WOPR:

1. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 12 rok życia.
2. Uczestnik ma być członkiem WOPR.
3. Uczestnik ma złożyć:
a) pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w kursie;
b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

By rozwijać swoją przygodę w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym zapraszamy do ukończenia kursu Ratownika WOPR !

Wymagania formalne by ukończyć kurs Ratownika WOPR:
1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
2. Uczestnik ma posiadać:
1) ważną legitymację członka WOPR;
2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną;
3) specjalna kartę pływacką;
4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną
zgodę wyraża jej opiekun prawny).
3. Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia
zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR
obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie
wodnym.

Parę słów wyjaśnienia…

W myśl najnowszych przepisów tj. Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku) oraz Rozporządzenia MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 108 z 2012 roku) ratownikiem wodnym jest osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu. Co to oznacza? Oznacza to, że w rozumieniu Ustawy „ratownik wodny” jest uprawnieniem, które nabywa się po spełnieniu w/w trzech warunków, a nie jest stopniem uzyskiwanym po ukończeniu szkolenia – nie jest tożsamym z podobnie brzmiącymi stopniami nadawanymi przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Warunkiem pierwszym do spełnienia jest ukończenie 68 godzinnego szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego wg programu szkolenia MSW i otrzymania odpowiedniego zaświadczenia. Warunkiem drugim jest spełnienie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3) tzn., że osoba, która chce być ratownikiem musi być zatrudniona lub pełnić służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek oraz posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika. Warunkiem trzecim jest zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu.

Uprawnienia nabyte w WOPR przed 1 stycznia 2012 roku zachowują swoją ważność i w przypadku takich uprawnień nie jest wymagane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wytycznych MSW.

Uczestnicy naszych kursów mają możliwość spełnienia wszystkich stawianych przed nimi wymaganiami formalnymi by zostać pełnoprawnym ratownikiem wodnym.

u1a
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wytycznych MSW.

2
Legitymacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na fotografii uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR oraz Ratownika WOPR.

kpp2
Zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika.

Niniejsza strona korzysta z ciasteczek, które pomagają nam widzieć kto i kiedy nas odwiedza. Więcej informacji o tym przeczytasz tutaj:wszystkoociasteczkach.pl